Dịch Vụ Kế Toán

  • thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

    Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được ghi nhận khi nào?

    Việc ghi nhận thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại trong năm sẽ được thực hiện dựa trên nguyên tắc bù trừ giữa số thuế thu nhập hoãn lại cần phải trả phát sinh ở trong năm tới với số thuế thu nhập hoãn lại phải trả được ghi nhận từ những năm trước. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả được…

    Xem ngay »
Back to top button